Melidava

O invenţie românească uitată: APILARNILUL; FORMULA AS AN 2012 NR 1028

Spread the love

Extras din articol: „cu­plu­rile în care bărbaţii au probleme cu numărul sper­mato­zoi­zilor (azoospermie, oligosper­mie), ori cu dina­mica şi mobilitatea acestora, pot apela la Apilar­mel. El îm­bu­nătăteşte calitatea sper­mei, creşte numărul, vigoa­rea şi viteza spermatozoi­zilor. Mai mult, sunt indicii că Api­lar­­nilul poate influenţa şi sexul viitorilor nou-născuţi. În baza unor observaţii empirice la câine şi porc, feme­lele hră­nite cu jintiţă au născut pui în mare majoritate mas­culi. Pentru rigoare, se poate vedea adresa 3851/ 1959 a In­stitutului de microbiologie Dr. I. Cantacuzino.”

http://arhiva.formula-as.ro/2012/1028/medicina-naturii-44/o-inventie-romaneasca-uitata-apilarnilul-15322

Articolul a avut 58.000 de vizualizari

O invenţie românească uitată: APILARNILUL

* Este unul dintre cele mai puternice produse ale albinelor. Mai ales în alianţă cu fraţii lui, polenul şi mierea, devine un aliat de nădejde al sănătăţii şi al luptei cu boala *

Apilarnilul a fost făurit în Ro­mâ­nia, de un apicul­tor de excep­ţie, Nicolae V. Ilieşiu, în 1980, o eră dominată de fascinaţia pentru medicamentele de sinteză chi­mi­că. Şi totuşi, graţie pu­ternicelor sale acţiuni biologice, la mo­mentul respectiv, a avut un impact foarte mare în mediile ştiin­ţifice. S-au scris nenumărate lu­crări, re­fe­rate, s-au realizat mono­gra­fii care au promovat acest pro­dus, s-a făcut şi un film docu­men­tar, invenţia a fost brevetată şi prote­jată în cele mai im­portante ţări ale lumii, a fost multiplu medaliată na­ţional şi internaţional. Dar, cu timpul, api­larnilul a căzut pe nedrept în uitare, când locul său ar fi unul de frunte între produsele stupului.

„Laptele de buhai”

Apilarnilul este un produs biologic activ al stupu­lui, realizat prin triturarea larvelor de trântori, care sunt apoi congelate sau prelucrate în diverse moduri. În fi­nal se obţine un amestec care se filtrează imediat. Re­zultă un produs cu aspect lăptos, de culoare alb-găl­bu­ie, cu gust dulce-acrişor-astringent şi aromă plăcută, care aminteşte de polen şi propolis.
Numele de API-LAR-NIL a fost creat de inventa­to­rul român, folosind mai multe abrevieri, pentru prove­nien­ţa APIcolă, originea în LARvele de trântor şi ini­ţialele numelui său, N. Ilieşiu. În satele din Mara­mureş, unde ţăranii foloseau aceste larve în mod tradi­ţional, acest extras din celulele de trântor se numeşte „jintiţă”. În Mol­dova i se spune „lap­te de buhai”; bu­hai, adică tău­raş, şi este renumit pentru vigoarea pe care o dă băr­­baţilor. Importanţa acestui produs provine în mare mă­sură din faptul că în momentul recoltării, adică la nu­mai 7 zile de la depunerea oului, larva de trân­­tor deja con­ţine un număr uriaş de celule sexuale, peste 10 mili­oa­ne de spermatozoizi. Este lesne de înţe­les de ce un asemenea aport nutriţional poate corecta pro­­bleme de dinamică sexuală masculină. În plus, fiind încărcat cu componen­te bioactive tinere şi inte­gre, el ge­nerează şi o dezvol­tare spectaculoasă a su­biecţilor ti­neri, în pri­mul rând, a celor de sex bărbătesc, dar nu numai.
Deşi persoanele de sex bărbătesc sunt marii bene­ficiari ai acestui produs, el nu trebuie evitat în consum şi utilizare de către femei. Acesta este un mare dar al na­turii, şi anume faptul că, de regulă, produsele apico­­le, ca şi cele vegetale, sunt utilizate de către orga­nism acolo unde este nevoie, cum şi atât cât este nece­sar…

De la Apilarnil la Apilarmel

Mai bine de 10 ani de activitate în domeniul api­terapiei m-au condus la ideea că efectele deosebite ale apilarnilului ar putea fi redate în mod deplin consuma­to­rilor dacă ar fi prelucrat aparte, în corelaţie cu ca­rac­teristicile sale bio-active. În mod obişnuit, el este con­diţionat prin liofilizare, adică se obţine substanţa usca­tă din produs, prin eliminarea apei în vid. Aceasta per­mite ca, mai departe, să poată fi folosit uşor în in­dus­tria farmaceutică, adică să se poată fabrica diverse com­­pri­mate ori capsule, care sunt comod de adminis­trat.

Dar, ca un revers al medaliei, bio-disponibilitatea sub­stan­ţe­lor active este diminuată tocmai prin absenţa apei. Să ne reamintim că noi suntem în proporţie de aproxi­mativ 70% apă. Ea constituie mediul în care se desfă­şoară Viaţa, apa fiind vehicul, suport şi depozitar de in­formaţie. Când apa dispare, viaţa încetează să se mai manifeste, se pierd legăturile funcţionale dintre par­ti­cule şi molecule, dispare însăşi informaţia vitală, iar ce rămâne este doar un amestec amorf de substanţe organice şi anorganice. În plus, apa dintr-un organism viu cum este cel al larvei din stup, cu originea într-un mediu atât de select şi curat, este deosebit de valoroa­să. Este pură chimic, de departe superioară oricărei ape de robinet. În plus, are şi o încărcătură energetică vitală specială, cu atât mai mult atunci când albinele respec­tive sunt tratate corect de către apicultor, ca nişte fiinţe prietene. Vorbim despre o apă vie, în între­gul înţeles al cuvântului.
Acestea au fost raţiunile care m-au determinat să caut varianta optimă de a prepara un amestec de api­lar­­nil cu miere, care să fie stabil, iar apoi să completez şi să-i optimizez valoarea terapeutică, printr-un ames­tec mai laborios, în care intră şi polenul. Am obţinut, în felul acesta, un preparat care are apilarnil integral în procent mare (10%), miere de salcâm şi polen crud, pe care l-am numit Apilarmel. Rezultatele pe care le-am obţinut ulterior în practica medicală îmi permit să spun că este un produs remarcabil.

Tratamente cu Apilarmel

Cine sunt cei care ar trebui să utilizeze în mod spe­cial Apilarmelul? Răspunsul e simplu: de la proble­mele de creştere în greutate ale sugarului, la anemii şi inape­tenţă, până la problemele sexuale, surmenajul sever şi stresul extrem al tinerilor care muncesc de dimineaţa până seara ca să-şi facă o carieră, Apilar­melul, în doze ponderate, de la 1/2 linguriţă şi până la 3 pe zi, sau chiar de 3 ori câte 2 linguriţe pe zi, poate aduce o rezol­vare neaşteptată.

Întărirea sănătăţii

Principalul beneficiar al Apilarmelului ar trebui să fie omul sănătos. În special în condiţiile zilelor noas­tre, cu o viaţă de mare consum în activitatea zilnică, dar cu aport nutritiv dezechilibrat şi carenţial, datorită unei ali­mentaţii denaturate, se simte nevoia unei supli­men­tări cu substanţe biologic active de bună calitate. Acest produs aduce o doză de substanţe vitalizante, ener­gi­zante, regenerante, care asigură un mai bun ran­dament fizic şi intelec­tual, o rezistenţă sporită la efort, furni­zând organismului şi o parte din acele materii prime ne­cesare pentru întreţi­nerea în bune condiţii a struc­tu­rilor şi funcţiilor sale normale.
În scopul întreţinerii sănătăţii, se poa­te consuma o linguriţă de Apilarmel pe zi, câte 10-14 zile pe lună; băr­baţii pot lua 2 linguriţe sau mai mult, la fel şi fe­mei­­le care lucrează intens, în funcţie de intensitatea efor­­tului depus de fie­ca­re. Acest lucru a rezultat din ex­perienţa practică, inclusiv în familia noastră.

Geriatrie

Terapia susţinută cu Apilar­mel poa­te readuce vi­goare şi o rezistenţă spori­tă la boli celor de vârsta a treia, indi­ferent de sex, prin­tr-un aport de sub­stanţe nutri­tive. Este îndeobşte cunos­cut că persoanele de vârsta a treia au o ca­pacitate de prelucrare şi ab­sorbţie a tubului di­ges­tiv mai re­dusă. Preparatul Apilarmel rea­li­zat la Meli­dava oferă, prin formu­la sa, substanţe tro­fice şi to­nice uşor absorbabile şi utilizabile. De două ori pe zi câte o linguriţă poa­te fi suficient spre a observa o certă îmbu­nătăţire a stării de vita­litate. Creş­te imu­nitatea, măreşte rezistenţa în faţa bo­lilor, scur­tea­ză timpul de con­vales­cenţă în cazul unor su­fe­rinţe asociate vârstei. Pe timp de iar­nă e util ca dozele să fie majorate.

Patologie în dinamica sexuală, calitatea spermei, concepţie

Bărbaţii care, dintr-un motiv sau altul, au o pro­blemă de dinamică sexua­lă, pot utiliza Apilar­melul cu foarte bune rezultate. Cuplurile care nu reu­şesc să aibă copii trebuie să ştie că nu numai fe­meile poartă răspunderea infertili­tăţii, ci foarte adesea bărbaţii au probleme de acest fel. Şi vor­bim de pro­cente care ajung până la 50% din cuplu­rile cu infertilitate. Trebuie fă­cută o netă dis­tincţie între potenţa unui băr­bat şi capaci­ta­tea sa de a se reproduce. Ceea ce îndeob­şte de­nu­meşte as­tăzi virilitatea, adică capacitatea de a întreţine rapor­turi sexuale, nu este şi o garanţie a faptu­lui că ma­te­ria­lul seminal este de cea mai bună calitate. Deci, cu­plu­rile în care bărbaţii au probleme cu numărul sper­mato­zoi­zilor (azoospermie, oligosper­mie), ori cu dina­mica şi mobilitatea acestora, pot apela la Apilar­mel. El îm­bu­nătăteşte calitatea sper­mei, creşte numărul, vigoa­rea şi viteza spermatozoi­zilor. Mai mult, sunt indicii că Api­lar­­nilul poate influenţa şi sexul viitorilor nou-născuţi. În baza unor observaţii empirice la câine şi porc, feme­lele hră­nite cu jintiţă au născut pui în mare majoritate mas­culi. Pentru rigoare, se poate vedea adresa 3851/ 1959 a In­stitutului de microbiologie Dr. I. Cantacuzino.

A happy father…

Sportivi

Astăzi, campionii nu mai primesc, ca în vremurile antice, doar o cunună de lauri. Primesc şi bani. Bani mulţi şi perspective excepţionale în viaţă. Cu o singură condiţie: să fie azi mai buni ca ieri şi mâine mai buni de­cât azi. Acest lucru generează un uriaş consum psi­hic şi fizic. Cu urmări severe pentru organismul celui angajat într-o astfel de luptă. Pentru a face faţă acestor cerinţe, destul de mulţi apelează la suplimente, unele nu tocmai ortodoxe. Apilarmelul şi produsele apicole pot fi o soluţie foarte bună pentru o manieră naturală de a le îmbunătăţi performanţele. Studiile făcute pe su­biecţi de sex masculin demonstrează că un consum susţinut de Apilarnil conduce la creşterea masei mus­cu­lare. Nu acelaşi lucru se întâmplă în cazul subiec­ţi­lor de sex feminin. Deci, nu apare riscul masculini­zării, printr-o dezvoltare exagerată a masei musculare, şi nici nu determină creşterea în greutate prin depuneri adi­poa­se. Conferă vitalitate fără a genera hirsutism. E de do­rit ca tinerii care îşi propun o creştere de masă mus­cu­lară (şi pentru asta merg la săli de fitness), să nu ape­leze la produse cu hormoni de sinteză, chiar dacă aces­tea pot genera o dezvoltare spectaculoasă. Vă asi­gur că aceste metode super-rapide de creştere de masă muscu­lară au şi efecte nefaste, care vă vor urmări toată viaţa.

Sports girl

Ginecologie

În patologia ginecologică, Apilarmelul poate fi uti­lizat în sindromul premenstrual, mastodinie, mas­toze şi noduli mamari, menometrora­giile funcţionale, ame­no­reele psiho­ge­ne, dismenoree, hipertiroidiile aso­ciate sau de sine stătătoare. În gene­ral calmează fenomenele de hiperse­creţii hormonale feminine de tip es­trogenic. În patologia obstetricală poate fi utilizat în terapia avortului spontan, insuficienţa placentară, he­patopatia de sarcină, disgravidie.

Probleme hepatice

Pacienţii cu diverse suferinţe he­patice, hepatite virale acute, cronice, ciroze hepatice şi chiar hepatocar­ci­noame pot utiliza cu succes Apilar­mel. Produsele api­cole pot constitui remedii de foarte bună calitate şi efi­cienţă în tratarea sau ameliorarea nu­mărului mare de hepatopatii cronice primare şi secundare.

Oncologie

În sine, Apilarmelul poate fi util în tratarea efectivă a acelor tipuri de cancer considerate a avea origini hor­monale fe­mi­nine. Vorbim cu deo­sebire despre anu­mite cancere de sân sau genitale, în care investigaţiile speci­fice de laborator arată prezenţa receptorilor specifici pentru hormoni sexuali feminini.
Un domeniu special îl reprezintă stă­rile carenţiale şi degenerative, instalate în timpul şi în urma trata­men­te­lor oncolo­gice. Apilarmelul în doze adecvate, mai mari de regulă, poate fi util tuturor pa­cien­ţilor cu pro­bleme oncologice care fac chi­mio sau radio-terapie, prin efec­tul he­pa­to-protector, cu menţinerea tro­fi­cităţii şi rege­nerarea ficatului, prin protecţia faţă de degra­da­rea or­ga­ni­că, efectul de prezer­vare a vitalităţii gene­ra­le, pro­tecţie imuni­tară. Demn de menţionat este şi că Apil­ar­nilul susţine procesul de hematopoieză, respon­sabil de cali­tatea sângelui, şi care este sever afectat în cazul tu­tu­ror persoanelor care fac chimio sau radio-te­rapie. Este bine cunoscut în mediile de specialitate, dar de-acum şi de către nespecialişti, că „cito-static” în­seam­nă de fapt „cito-toxic”. Sub acţiunea acestor sub­stanţe, se înce­tineşte diviziunea celulară haotică din tumori, dar şi cea firească a celulelor normale din între­gul corp. Ur­­marea este că aceste severe toxine, cu for­mule chi­mi­­ce de multe ori apropiate de cele ale unor ier­bicide, administrate ca citostatice, produc un real de­zastru, nu nu­mai asupra tumorilor, dar şi asupra tuturor celorlalte or­gane şi funcţii ale corpului uman. Practic, are loc o îm­bătrânire precoce şi rapidă indusă artifi­cial, când scad mult capacitatea vitală, ca şi cea de efort, rezis­ten­ţa la intemperii, capacitatea de apă­rare şi de luptă îm­po­triva bolii. Iar radio-terapia este un tra­ta­ment încă mai sever, cu variate şi com­plica­te ur­mări în timp. În acest context este de la sine înţe­les că un trata­ment ad­juvant, care să permită or­ga­nis­mu­lui să reziste în aceste condiţii şi să-şi men­ţi­nă un sis­tem imunitar activ, este absolut necesar.

În loc de încheiere

Apicultura ne poate oferi în perspectivă încă multe şi fericite surprize. Întregul stup este un binecuvântat izvor de sănătate, de la ceară şi aerul din interior, până la veninul de albine. Apilarnilul este foarte probabil cel mai complex produs apicol cunoscut, pe care îl da­to­răm eforturilor unor prea demni înaintaşi. Pe nedrept uitat, merită cu prisosinţă să fie scos la lumină, dintre rafturile prăfuite. Este necesar să se continue şi să se spo­rească eforturile iniţiatorilor lui, spre a fi restituit acelora care au nevoie de el. Cu tristeţe o spu­nem, mar­­ca Apilarnil nu mai aparţine azi nici urmaşilor d-lui Ilieşiu, şi nici Neamului Românesc. A devenit proprie­tatea unor străini, care nu au nici o legătură cu apicul­tura şi cu acest spaţiu binecuvântat de Dumne­zeu. Depinde doar de noi să ne ridicăm din cenuşa vremu­rilor şi să reinventăm lumea ori de câte ori este ne­voie.

Cei care doresc Apilarmel îl pot achiziţiona doar în mod direct, de la Melidava: 0740.20.50.40; 0768.19.29.39  sau de pe www.melidava.ro

membru în Comisia de Apiterapie a Apimondia

 

#Melidava #MelidavaRomania #maimultdecatsanatate #polen #polencrud #naturavie #alimentfunctional

O descoperire remarcabila pentru apicultura, nutritie si apiterapie, a constituit-o polenul crud.
Pana in urma cu cativa ani, in apiterapie se utiliza doar polenul uscat, cum era in mod obisnuit furnizat de apicultura.
In Martie 1992, Patrice Percie du Sert, inginer agricol si apicultor pasionat din Franta, era intr-o stare alterata de sanatate datorita muncii extenuante. Medicul i-a spus ca nu mai poate continua la fel ca pana atunci.
Cum albinele incepusera recoltarea polenului, atras de culorile placute si proaspete ale granulelor, s-a lasat purtat de dorinta de a-l gusta pentru prima oara direct din colector.
Cititi mai multe aici:

https://melidava.com/informatii-pentru-sanatate/pastura-cruda-polen-crud/polen-crud-aliment-functional-si-probiotic/
...

Lasati un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *